Regulamin

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Przed skorzystaniem z Serwisu należy uważnie zapoznać się z Regulaminem, ponieważ korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2. Definicje

2.1. Administrator – właściciel serwisu zarządzający jego poprawnym działaniem

2.2. Serwis lub Neostrawa.pl – serwis internetowy znajdujący sie pod adresem www.neostrawa.pl.

2.3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu lub przeglądająca Serwis.

2.4. Nazwa Użytkownika (Nick, Login) – nazwa, którą Użytkownik posługuje się w Serwisie.

2.5. Awatar – Obrazek wyświetlany obok nazwy Użytkownika i w profilu Użytkownika.

2.6. Społeczność – Użytkownicy Serwisu, którzy założyli Konto w Serwisie.

2.7. Materiał (Treść) – dowolna treść audiowizualna opublikowana w Serwisie (przepis, artykuł, wpis na forum, komentarz, opinia, ocena, zdjęcie, grafika, film).

2.8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

2.9. Konto – dostępne po zalogowaniu (za pomocą loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz wszystkimi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

2.10. Ban – zablokowanie dostępu do Konta i/lub Serwisu, czasowo lub bezterminowo.

3. Zasady ogólne

3.1. Serwis jest udostępniony bezpłatnie wszystkim osobom korzystającym z Internetu.

3.2 Użytkownik może korzystać z Serwisu bez Rejestracji, jednak nie będą dla niego dostępne usługi wymagające logowania w Serwisie.

3.3 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Posiadanie większej ilości Kont jest możliwe jedynie za zgodą Administratora Serwisu. W przypadku wykrycia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta, wszystkie ujawnione Konta zostaną usunięte.

3.4 Użytkownicy łamiący Regulamin, netykietę lub prawo mogą otrzymać Bana, czasowo lub na stałe.

3.5 Zakazane jest używanie programów generujących zapytania do Serwisu.

3.6. Użytkownik, zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści, wyraża zgodę na bezterminowe ich wykorzystywanie (w tym publikowanie i rozpowszechnianie) przez Administratora. Użytkownik może wystąpić o usunięcie materiałów z Serwisu, jednak to Administrator podejmuje decyzję o tym czy je usunąć.

3.7 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i Konta.

3.8 Przepisy, zdjęcia, komentarze, opinie, oceny, posty na forum zamieszczone przez Użytkowników, uznane przez Administratora za mało wartościowe lub zwiększaniu licznika napisanych wiadomości, komentarzy, recenzji, opinii, ocen, mogą zostać usunięte.

3.9 Serwis jest aktywny siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.10 Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są upoważnione do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Rejestracja Użytkownika

4.1. Użytkownik w celu rejestracji w Serwisie oraz założenia Konta podaje następujące dane: adres mailowy oraz akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Neostrawa.pl, w celach i w zakresie związanych z uczestnictwem danej osoby w Serwisie.

4.2. Dokonanie Rejestracji jest możliwe jedynie w przypadku poprawnego wypełnienia formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie.

4.3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane w trakcie Rejestracji są prawdziwe i aktualne.

4.4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

4.5. Użytkownik może w dowolnym momencie wnioskować o usunięcie Konta.

4.6. Użytkownik Serwisu akceptuje wykorzystywanie podczas łączenia ze stronami serwisu rozwiązania Cookies we wszelkich przypadkach służących profilowaniu treści lub zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika.

4.7. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.

5. Dane osobowe

5.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania zaniechania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym w szczególności adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

6. Publikowanie Materiałów w Serwisie

6.1. Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w Serwisie Materiałów oraz że zamieszczone przez Użytkownika Materiały w Serwisie nie naruszają praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

6.2. Użytkownik Strony oświadcza, że z chwilą dodania treści w serwisie przenosi na Neostrawa.pl autorskie prawa majątkowe do tych Treści (przepisy, zdjęcia, komentarze i inne możliwe do dodania w serwisie treści), bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową;
 • wprowadzenie do obrotu;
 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

6.3. Użytkownicy zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Neostrawa.pl z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Materiałów.

6.4. Użytkownik oświadcza, że jest autorem Materiałów oraz że Materiały nie naruszają praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Materiału.

7. Treści zabronione

7.1. Zabrania się użytkownikom publikowania w Serwisie wszelkich zawartości takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty oraz jakiekolwiek inne materiały zawierające treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
 • przedstawiające przemoc;
 • materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności ze względu na rasę i płeć;
 • naruszające prawo do prywatności;
 • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

8.1. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z siecią Internet, oraz przeglądarka WWW z obsługą cookies i JavaScript.

8.2. Spełnienie technicznych warunków korzystania z Serwisu ma znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

9.1. Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie publikowane informacje, przepisy i porady na serwisie Neostrawa.pl były sprawdzone. Jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

9.2. Za zamieszczanie w Serwisie różnego rodzaju treści, wpisów, lub Materiałów Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9.3. Korzystając z porad i przepisów zamieszczonych w Serwisie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Porady dotyczące odżywania w żaden sposób nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.

9.4. Neostrawa.pl nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z Regulaminem, Neostrawa.pl dokłada wszelkich starań, aby były one usuwane z Serwisu w możliwie krótkim czasie. Osoby, które zauważą wpisy innych Użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu do Administratora.

9.5. Treści publikowane przez użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też opinii Neostrawa.pl

10. Prawa i obowiązki Administratora

10.1. Administrator nie gwarantuje poprawności działania Serwisu.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tego Serwisu lub cofnięcia prawa dostępu do niego w każdej chwili.

10.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu.

10.4. Administrator może w każdej chwili i według swojego uznania usunąć lub modyfikować zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, nie informując ich o tym.

10.5. W Serwisie mogą wyświetlać się reklamy, z których Administrator czerpie korzyści finansowe.

10.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert reklamowych wyświetlanych w Serwisie.

10.7. Określone czynności Użytkownika w Serwisie są punktowane. Administrator zastrzega sobie prawo do przyznawania dowolnych punktów Użytkownikom jak i do ich usuwania.

11. Reklamacje

11.1 Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynikać one będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

11.2. Reklamacje można zgłaszać mailowo na adres [email protected] lub przy pomocy formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.

11.3. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby fizyczne lub prawne przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

12. Zmiany Regulaminu

12.1. Neostrawa.pl przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Neostrawa.pl dokłada starań, aby zmiany Regulaminu były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

12.2. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien zapoznać się z nimi, gdyż zalogowanie do Serwisu i korzystanie z niego po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

12.3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Serwisu.